Načrt za okrevanje in odpornost

noo logo 2

Podjetje Gonzaga je dobilo odobrena sredstva po Javnem razpisu za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo na stebru Zeleni prehod, komponenta Krožno gospodarstvo.

Sredstva sofinanciranja so zagotovljena po proračunski postavki: 221176-C1K5IC Krožno gospodarstvo-Spodbujanje predelave lesa-NOO-MGRT na EP 1611-21-0015. Številka projekta v nacionalnem razvojnem programu (NRP): 2130-23-7626

Začetek projekta: 6.5.22

Predviden zaključek projekta: 31.12.23

Znesek sofinanciranja: 140.175 eur

 

Cilji projekta so, da podjetje v treh letih doseže:

Razvoj novih proizvodov in storitev: Razvoj modularnega pohištva in nabava ustrezne tehnologije 4.0, ki omogoča tako fleksibilno proizvodnjo, s prodorom na spletni trg.

Povečanje tržnega deleža oziroma povečanje prodaje: Skladno s trženjsko strategijo je cilj projekta širitev prodajnega programa in povečanje tržnega deleža.

Pridobitev novih kupcev: Prav nov program in splet nam bosta omogočila nagovarjanje in pridobivanje novih kupcev tako na domačem kot predvsem evropskem trgu

Izboljšanje tehnološkega postopka: Postavitev nove tehnološke opreme, ki bo omogočila večjo učinkovitost, boljšo kakovost obdelave, večjo fleksibilnost zaradi krajših časov nastavitev, večjo natančnost in s tem boljši izkoristek, manjšo porabo vhodne surovine, ter izboljšane pogoje dela, saj nova oprema povzroča manj hrupa. Le nova tehnologija nam lahko omogoča izdelavo modularnega pohištva.

Ekološki vidik – zmanjšanje vpliva na okolje Pri tem igra pomembno vlogo možnost uporabe “čistejših”, okolju prijaznejših materialov. Le na tak način bo možno v sprejemljivih rokih, ki so vedno krajši, ponuditi trgu sodoben izdelek po sprejemljivi ceni in s tem zmanjšati stroške potrebnih zalog repromaterialov, porabo energije in časa in zmanjšati negativne vplive na okolje tako pri izdelavi kot tudi pri uporabi. Poleg tega se izvaja recikliranje z uporabo lesnih ostankov oziroma proizvodov po življenjski dobi.

Krajšanje časa izdelave projektov zaradi bolj zmogljive tehnološke opreme, ki omogoča avtomatizacijo Zaradi direktne transformacije podatkov v program optimiranja, se odpravi možnost napak pri ponovni obdelavi in vnašanju podatkov, potreben čas za izvedbo te operacije se zmanjša na minimum. Omogočeno je sprotno spremljanje proizvodnega ciklusa ter hitro ukrepanje, v primeru nepredvidenih odstopanj. Poveča se natančnost in zahtevnost obdelave, izkoristek materiala in časa, zmanjšajo se energijske izgube in poraba energije ter deleži odpadnega materiala ali snovi. Z novo tehnologijo je omogočen dvig proizvodne ravni ter izdelava zahtevnejših produktov z višjo dodano vrednostjo. Zmanjšanje deleža stroškov na enoto proizvoda: na račun izboljšanega optimiranja izrabe surovin predvsem ploskovnih materialov (za 3,2%), nekoliko se bo na enoto proizvoda zmanjšala tudi poraba električne energije ter strošek ogrevanja.

Večje učinke se pričakuje na prihodkovni strani, saj se bo kapaciteta proizvodnje precej povečala. Podjetje bo s to tehnologijo sposobno proizvajati zahtevnejše izdelke z večjo dodano vrednostjo, vgrajevati materiale in postopke, ki so na zahtevnih trgih predpisani ter posledično povečevati tržni delež, obenem bo fleksibilnost tehnologije omogočala hitro prilagajanje zahtevam in željam naročnika in kratke dobavne roke.